Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

16.12.2022

Okiem Zamawiającego – Zakończenie postępowania

Główny celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest podpisanie ważnej umowy z wybranym wykonawcą. Po badaniu i ocenie ofert, w której zamawiający musi wykazać się niezwykłą dokładnością przy ocenie każdego otrzymanego od wykonawcy dokumentu, przychodzi czas na wybór oferty najkorzystniejszej, czyli ostatnią czynność przed ociągnięciem celu.

 

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zgodnie z art. 253 ustawy Pzp zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę lub imię i nazwisko wykonawcy oraz siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  • wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje, o których mowa w pkt 1) powyżej zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zaś wykonawcom, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu poza informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej i punktach przyznanych ofertom przekazuje informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.  W obu tych informacjach zamawiający zobowiązany jest do wskazania uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Zakończenie postępowania

Zakończenie postępowania to zgodnie z art. 254 ustawy Pzp:

  • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego albo
  • unieważnienie postępowania

Ustawodawca określił dwa sposoby zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, potwierdził tym samym cywilnoprawny obowiązek zamawiającego doprowadzenia postępowania do zawarcia ważnej umowy. Unieważnienie postępowania możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy zawarcie ważnej umowy jest niemożliwe lub niecelowe z powodu okoliczności, które zostały wskazane w ustawie Pzp jako przesłanki unieważnienia postępowania.

Z przywołanego wyżej przepisu wynika, iż wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zakończenia postępowania, postępowanie kończy się zawarciem umowy lub unieważnieniem, choć zgodnie z definicją postępowania o udzielenie zamówienia sama czynność zawarcia umowy nie jest już czynnością w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zawarcie umowy lub unieważnienie postępowania powoduje automatycznie koniec terminu związania ofertą oraz obliguje zamawiającego do zwrotu zabezpieczeń wadialnych.

Unieważnienie postępowania ma charakter wyjątkowy, może ona nastąpić jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Ustawodawca wskazał zarówno sytuacje, po których unieważnienie musi nastąpić oraz takie, po których unieważnienie będzie zależało od decyzji zamawiającego.

 

Katarzyna Wójciga — specjalista ds. zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawców.

Q

Skontaktuj się z nami