Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

Okiem Zamawiającego – Wyjaśnienia treści SWZ

Okiem Zamawiającego – Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez przekazanie ogłoszenia czy to do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (przetarg nieograniczony) czy też do Biuletynu Zamówień Publicznych (tryb podstawowy). Po...

czytaj dalej
Okiem Zamawiającego – Kryteria oceny ofert

Okiem Zamawiającego – Kryteria oceny ofert

Jeszcze przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający musi podjąć decyzję, jakie kryteria w danym postępowaniu będą determinowały wybór najkorzystniejszej oferty.  Należy pamiętać, że dobór tych...

czytaj dalej
O uchyleniu zakazu potrącania kar umownych

O uchyleniu zakazu potrącania kar umownych

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: „specustawa...

czytaj dalej