Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

03.03.2023

Okiem Wykonawcy – Gdzie znaleźć informacje o przetargach?

Według danych Urzędu Zamówień Publicznych, w 2021 roku w Polsce udzielono ponad 129 tysięcy zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp, ich wartość wynosiła 184,6 mld zł (w 2020 r. – 183,5 mld zł), co stanowiło ok. 7,04% produktu krajowego brutto (PKB). Wielkość rynku zamówień publicznych, czyli zarówno tych zamówień, gdzie stosowana była ustawa Pzp, jak i wszystkich wyłączeń ze stosowania tej ustawy wynosiła ok. 297,8 mild zł (w 2020 r – 291 mld zł). Warto zauważyć, że jak na tak duży rynek zamówień publicznych, konkurencyjność jest stosunkowo niska — stanowiła zaledwie 2,29 oferty na jeden przetarg. Jest to więc ogromna szansa dla wykonawców, którzy jeszcze nie próbowali swoich sił na rynku zamówień publicznych. Celem Ustawa Pzp, która weszła w życie od 01.01.2021 r. było m.in. zachęcenie wykonawców do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zapisy, które się tam znalazły, zdecydowanie poprawiały pozycję wykonawcy w zamówieniach publicznych, są to m.in. klauzule waloryzacyjne, zakaz stosowania klauzul abuzywnych lub limity kar umownych.

 

Gdzie szukać postępowań o udzielenie zamówienia publicznego?

Biuletyn Zamówień Publicznych

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objętych obowiązkiem stosowania ustawy Pzp, czyli takich, których wartość przekracza kwotę 130 000 zł ale jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający zobowiązani są do opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie https://ezamowienia.gov.pl/.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W przypadku postępowań, których wartość szacowana jest powyżej progów unijnych, zamawiający zobowiązani są do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do?lg=en.

Zamówienia podprogowe

W przypadku zamówień publicznych poniżej progu 130 000 zł netto, to sam zamawiający ustalając wewnętrzny regulamin udzielania takich zamówień, decyduje o tym, gdzie i czy w ogóle będą takie zamówienia ogłaszane. Częstą praktyką zamawiających jest upublicznianie tych ogłoszeń na stronach platform komercyjnych, gdzie również przeprowadzają postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp. Z reguły ogłoszenia o zamówieniach podprogowych zamawiający nazywają jako „zapytania ofertowe” albo „zapytania o cenę”.

Portal ogłoszeń Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Portal ARiMR zawiera ogłoszenia podmiotów, które dostały dofinansowanie w ramach różnych projektów rozwojowych (np. PROW 2014-2020), mogą to być zarówno instytucje publiczne jak i komercyjne. Baza tych ogłoszeń znajduje się pod linkiem: https://portalogloszen.arimr.gov.pl.

Baza konkurencyjności

Na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wykonawcy mogą znaleźć ogłoszenia o zamówieniu o wartości pomiędzy 50 000 -130 000 zł netto. Do zamieszczania tam ogłoszeń zobowiązani są zamawiający publiczni, gdy ogłoszenie jest współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i jest regulowane na poziomie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Informatory przetargowe

Aby ułatwić wykonawcom znalezienie postępowań przetargowych, możemy państwu zaoferować tzw. informator przetargowy. Wykonawca po podaniu indywidualnych kryteriów dopasowanych do swojej działalności (np. branży, słów kluczowych czy regionu) otrzymuje codziennie na maila informację o aktualnych przetargach, zleceniach spełniających wskazane kryteria. W skład tej informacji wchodzą ogłoszenia zamieszczane przez zamawiających w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłoszenia z bazy konkurencyjności, czy też z portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach codziennego informatora o aktualnych przetargach i zleceniach wykonawca otrzymuje również dostęp do platformy, na której może wyszukiwać ogłoszeń o zamówieniu, ale również informacji o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia, z podziałem na m.in. branże, województwa, organizatora, słowa kluczowe czy też termin otwarcia. Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: https://www.pressinfo.pl/.

Spersonalizowane raporty z analizy SWZ

Dokładniejszym narzędziem mogą być raporty przygotowane na podstawie dokładnej analizy SWZ, w tym formularza asortymentowo-cenowego. Raport ten wskazuje bezpośrednio postępowania o udzielenie zamówienia oraz część, w której znajduje się oczekiwane słowo (może to być konkretna nazwa produktu). To osoba sporządzająca raport przeszukuje i sprawdza postępowania przetargowe w zakresie, który podał wykonawca oraz wybiera tylko te, które spełniają jego wymagania. W raporcie tym wykonawcy znajdą wykaz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem części, w której znajduje się szukany asortyment, nazwę oraz ilość, jaką wymagał zamawiający, link, pod którym zamawiający umieścił całą dokumentację postępowania, termin składania i otwarcia ofert, dane dotyczące zamawiającego, informacje dotyczące wadium, termin realizacji zamówienia, informacje o możliwości składania ofert częściowych/wariantowych oraz kryteria zastosowane w tym konkretnym postępowaniu. Co więcej, takie raporty mogą dotyczyć nie tylko informacji o ogłoszonych postępowaniach, ale również o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla wskazanego przez wykonawcę produktu w ustalonym okresie, co na pewno przyniesie wykonawcy informacje o strukturze rynku danego asortymentu, konkurencji oraz pomoże w sporządzeniu oferty. Więcej informacji znajdą państwo bezpośrednio na stronie: https://przetargimedyczne.com/.

Planowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Warto również wspomnieć, iż na stronie https://ezamowienia.gov.pl/, wykonawcy mogą zapoznać się też z planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych niektórych z zamawiających.  Będzie to doskonałe źródło wstępnej informacji o planowanych zamówieniach, ze wskazaniem terminu wszczęcia postępowania, orientacyjnej wartości zamówienia oraz trybu planowanego postępowania. Należy pamiętać, że informacje zawarte tam nie mają charakteru wiążącego – mają tylko charakter poglądowy.

 

Reasumując, wykonawcy mogą szukać ogłoszeń w kilku źródłach, w zależności od tego na jak dużym zamówieniu im zależy. Zasadnym wydaje się skorzystanie z gotowych narzędzi: informatora przetargowego czy też raportu z analizy SWZ, które analizują zamieszczane ogłoszenia o zamówieniu w opisanych wyżej publikatorach czy bazach i dostarczają wykaz ogłoszeń o zamówieniach spełniających  kryteria wykonawcy z bezpośrednim wskazaniem strony internetowej prowadzonego postępowania. Oba narzędzia na pewno zaoszczędzą czas wykonawcom, który straciliby na samodzielne przeszukiwanie wskazanych wyżej publikatorów i baz oraz usprawnią i usystematyzują pracę przy składaniu ofert.

 

Katarzyna Wójciga 

Specjalista ds. zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawców.

Q

Skontaktuj się z nami