Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

24.03.2023

Raport z analizy SWZ

Wykonawcy, którzy uczestniczą w rynku zamówień publicznych wiedzą już, gdzie instytucje publiczne lub beneficjenci środków unijnych zobowiązani są do zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu (mowa była o tym również w jednym z wcześniejszych artykułów). Ci sami wykonawcy wiedzą również, ile czasu zajmuje przeszukanie tych źródeł pod kątem profilu własnej działalności, a później już pod kątem konkretnych produktów, które oferują. Wykonawcom, którzy nie chcą tracić czasu na przeszukiwanie i analizę ogłoszeń o zamówieniach polecamy serwis Pressinfo.pl oraz Pressinfomed.pl. Oba serwisy dzięki zaawansowanym narzędziom oraz doświadczeniu osób tam pracujących dostarczają wykonawcom pełnej informacji o aktualnych postępowaniach przetargowych według określonych wcześniej kryteriów. Do dyspozycji wykonawców znajdziemy tam tzw. „informatory przetargowe” oraz indywidualne raporty z analizy SWZ.

 

Co wybrać: informator przetargowy czy raport z analizy SWZ?

Oba narzędzia dostarczają wykonawcom informacji o ogłoszonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ze wskazanej przez wykonawcę branży. Każde z tych narzędzi będzie spełniało swoją rolę, pod warunkiem że zostanie dobrane odpowiednio do profilu i rodzaju asortymentu posiadanego przez danego przedsiębiorcę.

Informatory przetargowe są codziennym zbiorem informacji o aktualnych, toczących się postępowaniach przetargowych, planowanych zamówieniach i zapytaniach ofertowych, które pomagają przedsiębiorcom  w codziennej analizie rynku zamówień publicznych.

Raporty z analizy SWZ to narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorcy/wykonawcy mogą otrzymać bardzo szczegółowe informacje dotyczące asortymentu/branż, które ich interesują. Przygotowywane są wg indywidualnie dobranych kryteriów.

Zamawiający planując swoje zakupy w danym roku kalendarzowym, starają się je grupować, biorąc pod uwagę profil i podobieństwo danych zakupów. W ten sposób później ogłaszane są postępowania przetargowe. Przy większej ilości i różnorodności wymaganego przez zamawiającego asortymentu postępowania przetargowe podzielone są na części, w skład których może wchodzić pojedynczy przedmiot zamówienia lub grupa przedmiotów, wtedy mamy do czynienia z różnymi pozycjami asortymentu w danej części. W przypadku gdy w danej części znajduje się kilka przedmiotów zamówienia, asortyment tam wskazany powinien być przeanalizowany przez zamawiającego pod kątem zachowania zasady uczciwej konkurencji. Jednym słowem chodzi o to, aby zamawiający tak dobierał asortyment w danej części, aby nie utrudnić żadnemu z wykonawców złożenia oferty.

Szczegółowy opis asortymentu, który znajduje się w postępowaniu podzielanym na części, zamawiający umieszczają w dokumentach zamówienia, w tzw.  formularzach asortymentowych.

Takie wieloczęściowe postępowania przetargowe można głównie spotkać w szpitalach, są to przetargi m.in. na dostawę produktów leczniczych, dostawę wyrobów jednorazowych, opatrunków, obłożeń szpitalnych. Można tam spotkać również postępowania na dostawę konkretnych produktów np. cewników, gdzie zamawiający szczegółowo opisuje wymagane cewniki dopiero w formularzu asortymentowym.

Właśnie w takich sytuacjach, gdzie opis przedmiotu zamówienia jest ogólny i każda z części zamówienia w ogłoszeniu podana jest w ogólnikowy sposób, raport z analizy SWZ spełnia swoje zadanie. Taki raport dostarcza wykonawcom dokładnych informacji o wymaganym asortymencie bez potrzeby samodzielnego przeglądania informatorów przetargowych i formularzy asortymentowych.

Raport z analizy SWZ

Podstawowa wersja raportu analizy SWZ dotyczy analizy postępowań przetargowych, a konkretniej formularza asortymentowego, który stanowi załącznik do SWZ. To tam zamawiający wskazują, jakich produktów wymagają. Analitycy badają formularze asortymentowe pod względem kryteriów kreślonych przez wykonawcę. Analitycy razem z przedsiębiorcą dobierają odpowiednie słowa, zwroty, pod którymi ten sam produkt może wystąpić u zamawiającego. Tu dużą rolę gra doświadczanie pracowników, w obu wskazanych wyżej serwisach pracują analitycy, którzy po tylu latach pracy w tym zawodzie doskonale wiedzą, jakie nazwy są nadawane przez zamawiających konkretnym produktom (może to dotyczyć nawet spolszczenia niektórych słów przez zamawiających). Po wspólnym stworzeniu z wykonawcą listy zwrotów, słów, pod którymi może się znaleźć wskazany asortyment, analitycy na bieżąco monitorują ogłoszenia o zamówieniu i formularze asortymentowe i weryfikują je pod wskazanymi kryteriami.

Jak wygląda raport z analizy SWZ?

Wykonawca codziennie otrzymuje z serwisu Pressinfomed.pl wykaz postępowań przetargowych, w których znalazł się wskazany przez niego asortyment. W raporcie znajdują się informacje: jakie to postępowanie przetargowe, jaka część (pakiet), która pozycja, ile pozycji jest w tej części (pakiecie), nazwa produktu, jaka dawka, postać, opakowanie, jednostka miary, ilość. Są tam również informacje o zamawiającym, link do strony prowadzonego postępowania, termin składania ofert, informacja o tym, czy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, informacje o wadium oraz termin realizacji. Jednym słowem znajdują się tam podstawowe informacje zarówno dotyczące asortymentu, jak i również całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Taki raport w przyszłości może zostać poszerzony o informacje: kto we wskazanych postępowaniach złożył ofertę, jaka była jej wartość, a w późniejszym czasie również czyja oferta była najkorzystniejsza, z kim zamawiający zawarł umowę, na jaką kwotę oraz czy umowa została w pełni zrealizowana.

Raport będzie zawierał takie informacje, jakich wykonawca będzie oczekiwał.

Inne formy raportów

W swojej ofercie serwis Pressinfomed.pl posiada również inne raporty m.in. charakterystyki rynku zamówień publicznych w konkretnej branży. W takim raporcie wykonawca otrzymuje informacje o placówkach medycznych stosujących wskazany przez niego asortyment oraz o cenach i konkurencji, które zostały wskazane w ofertach. Z tej charakterystyki klient otrzymuje kompendium wiedzy zarówno o zapotrzebowaniu na jego produkt na rynku, ale również o kształtowaniu się cen tych produktów  w okresie czasowym wskazanym przez wykonawcę.

Kastomizacja raportów

Każdy z raportów jest tworzony i dostosowywany zgodnie z indywidualnymi preferencjami klienta. To klient może sam zdecydować, jak chce, aby ten raport wyglądał, w jakiej ma być formie, z jakich informacji i kryteriów ma się składać, gdzie i jak często ma być wysyłany. Serwis Presinfomed.pl jest gotowy na wprowadzenie sugestii wykonawców dotyczących zarówno informacji zawartych w raporcie jak i samego jego wyglądu czy też sposobu jego dostarczania.

Podsumowując, korzystanie z narzędzi, które oferują oba serwisy Pressinfo.pl i Pressinfomed.pl na pewno usprawnia i organizuje prace wykonawców. Raporty z analizy SWZ oszczędzają czas, który wykonawca poświeciłby na przeglądanie dokumentów zamówienia do ogłoszeń wskazanych w informatorze przetargowym. Co więcej, dają wykonawcy pewność, że niezależnie od tego, jak przedmiot zamówienia został opisany w ogłoszeniu, otrzyma on informację o pojawieniu się jego asortymentu w ogłoszonym postępowaniu. Pomaga to wykonawcom w jeszcze lepszym zorganizowaniu pracy osób odpowiedzialnych za nowe kontrakty. Celem tworzenia takich raportów jest wspieranie przedsiębiorcy w jego działaniach strategicznych i biznesowych. Począwszy od wskazania możliwości uzyskania nowego kontraktu, poprzez analizę rynku konkretnego asortymentu – jego wielkości, trendów, a skończywszy na informacji o konkurencji występującej przy konkretnym asortymencie.

 

Jeśli rozbudziłam Państwa ciekawość o raportach z analizy SWZ, chcieliby Państwo sami sprawdzić, jak takie raporty usprawniają pracę, zapraszam do kontaktu z naszymi pracownikami przez infolinię: 800 800 707 lub adres e-mail: med@pressinfo.pl.

 

 

Katarzyna Wójciga 

Specjalista ds. zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawców.

Q

Skontaktuj się z nami