Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

Okiem Zamawiającego – Rażąco niska cena  

Okiem Zamawiającego – Rażąco niska cena  

Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert zobowiązany jest zweryfikować ceny podane przez wykonawców pod kątem rażąco niskiej ceny. Wbrew pozorom występowanie rażąco niskiej ceny w ofertach jest zjawiskiem dość powszechnym....

czytaj dalej
Okiem Zamawiającego – Wadium w ustawie Pzp

Okiem Zamawiającego – Wadium w ustawie Pzp

Ustawodawca w ustawie Pzp nie wskazał definicji pojęcia wadium, zostało to określone w art. 70 Kodeksu cywilnego, z którego wynika, iż wadium stanowi zabezpieczenie wnoszone w formie zapłaty określonej sumy pieniężnej lub...

czytaj dalej
Okiem Zamawiającego – Otwarcie ofert

Okiem Zamawiającego – Otwarcie ofert

Zamawiający w całym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonuje wiele czynności.  Po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym lub przetargu nieograniczonym oraz udostępnieniu...

czytaj dalej
Okiem Zamawiającego – Zmiana treści SWZ

Okiem Zamawiającego – Zmiana treści SWZ

Zamawiający po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym lub przetargu nieograniczonym i udostępnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania Specyfikacji Warunków Zamówienia...

czytaj dalej
Okiem Zamawiającego – Wyjaśnienia treści SWZ

Okiem Zamawiającego – Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez przekazanie ogłoszenia czy to do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (przetarg nieograniczony) czy też do Biuletynu Zamówień Publicznych (tryb podstawowy). Po...

czytaj dalej
Okiem Zamawiającego – Kryteria oceny ofert

Okiem Zamawiającego – Kryteria oceny ofert

Jeszcze przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający musi podjąć decyzję, jakie kryteria w danym postępowaniu będą determinowały wybór najkorzystniejszej oferty.  Należy pamiętać, że dobór tych...

czytaj dalej
O uchyleniu zakazu potrącania kar umownych

O uchyleniu zakazu potrącania kar umownych

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: „specustawa...

czytaj dalej